Regulamin sklepu internetowego FeelBear

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy jest FEELBEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działający pod adresem Al. Beliny-Prażmowskiego 35/1, 31-514 Kraków, NIP: 6762565560, REGON: 3832256027, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000783864, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł,   prowadząca sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy pod adresem www.feel-bear.pl

2.DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin określa warunki i zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.feel-bear.pl jak i klienta, sposobu składania zamówień, ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.feel-bear.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie

Sprzedawca –FEELBEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działający pod adresem Al. Beliny-Prażmowskiego 35/1, 31-514 Kraków, NIP: 6762565560, REGON: 3832256027, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000783864, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

Dane kontaktowe: 

Feelbear Sp. z o.o.

Al. Beliny-Prażmowskiego 35/1

31-514 Kraków

email: kontakt@feel-bear.pl

telefon: 666 401 271

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów, świadczenia usług, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem serwisu www.feel-bear.pl.

Towar – Rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka  przy określeniu jej ceny (cena/jednostka).

Towar spersonalizowany – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka przy określeniu jej ceny (cena/jednostka), w której skład wchodzi element spersonalizowany przez klienta, jak np. nagranie dźwiękowe przygotowane samodzielnie przez Klienta. Towar ten ma charakter rzeczy wyprodukowanej według specyfikacji klienta, służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 podp. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.feel-bear.pl/sklep/ są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.feel-bear.pl/koszyk/.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa

Termin realizacji zamówienia – liczba dni podana na karcie wybranego produktu, potrzebna do realizacji spersonalizowanego zamówienia specjalnie wykonywanego na zlecenie klienta. Strony mogą ustalić inny czas w przypadkach wymagających ponownego dostarczenia nagrania głosowego przez zamawiającego o optymalnych parametrach.

Konto Klienta – indywidulane konto klienta w sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane klienta i informację o dokonanych przez niego zamówieniach i zawieranych umowach, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy,

Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na stronie www.feel-bear.pl.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, służące do przetwarzania, przechowywania, odbierania i wysyłania danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju siedzi urządzenia końcowego.

3. REJESTRACJA – KONTO KLIENTA ORAZ DANE OSOBOWE

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Klient po rejestracji uzyskuje dostęp do Konta Klienta.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. W ramach rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, dane adresowe, telefon i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Klient po zaznaczeniu na formularzu rejestracyjnym, że zapoznał się z Regulaminem składa oświadczenie woli o treści: zawarłem dobrowolnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą prowadzącym Sklep pod adresem www.feel-bear.pl/sklep/, dotyczącą prowadzenia Konta w celu ułatwienia procesu dokonywania zamówienia Towarów ze Sklepu, oświadczam, że przysługuje mi pełna zdolność do czynności prawnych a dane podane przeze mnie w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą.
 4. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca prześlę na adres mailowy podany przez Klienta potwierdzenie rejestracji oraz link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Klienta jest obowiązkowe celem zakończenia procesu utworzenia Konta i umożliwienia Klientowi logowania do utworzonego Konta.
 5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. Klient nie może dostarczać do www.feel-bear.pl/sklep/ treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
 7. W chwili przesłania Sprzedawcy informacji o potwierdzeniu rejestracji Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca korzystania Konta w Sklepie. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.feel-bear.pl . Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość potwierdzającą zakup.
 9. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 10. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług www.feel-bear.pl oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 11. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie www.feel-bear.pl.
 13. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do www.feel-bear.pl/sklep/ lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:- Klient korzysta z www.feel-bear.pl/sklep/w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,  zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu- Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

4. ZAMÓWIENIA

 1. Rejestracja i założenie Konta klienta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie, lecz jest sposobem ułatwiającym złożenie zamówienia i komunikacje ze Sklepem.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.
 3. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na www.feel-bear.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji oraz dokonuje wyboru sposobu dostawy.
 5. Do złożenia zamówienia Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu, korzystające z przeglądarki internetowej np. Chrome (v. 10 lub nowsza), Opera (v. 9 lub nowsza) Firefox (v. 3 lub nowsza), Edge lub IE (v. 7 lub nowsza) wraz z zainstalowanymi najnowszymi wersjami oprogramowania typu Flash i Java.
 6. Zamieszczone w ramach www.feel-bear.pl/sklep/ treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. Klient poprzez kliknięcie w przesłany link potwierdza złożone zamówienie.
 8. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. akceptacja lub odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub ustalić inne warunki zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.
 10. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 11. Zamówienie w sklepie internetowym www.feel-bear.pl/sklep/ można złożyć w następujący sposób:- za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego za pośrednictwem Konta lub poprzez formularz zamówienia bez rejestracji;- pocztą elektroniczną wysłaną na adres: kontakt@feel-bear.pl  Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
 12. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.
 14. W przypadku dokonania przez klienta zamówienia Towaru spersonalizowanego, warunkiem przyjęcia zamówienia i jego realizacji jest przesłanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@feel-bear.pl nagrania dźwiękowego w formacie służącym do zapisywania dźwięku (np. mp3, wav, cd-audio, AIF itp.).
 15. W przypadku dokonania zamówienia przez Klienta towaru spersonalizowanego i przesłaniu Sprzedawcy pliku dźwiękowego nagranego przez Klienta, który nie spełnia wymagań jakościowych (istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagranie dźwiękowe zaimplementowane do towaru będzie niesatysfakcjonującej jakości dla Klienta), lub pliku z nagraniem, który jest uszkodzony czy też niemożliwy do odtworzenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do skontaktowania się z Klientem w celu zaproponowania przesłania innego nagrania, względnie poinformowania Klienta o obawach związanych z niewystarczającą jakością nagrania.
 16. Sprzedawca zapewnia Klientowi dokonującemu zamówienia Towaru spersonalizowanego wykonanie obróbki akustycznej przesłanego nagrania dźwiękowego, zastrzegając jednocześnie, że nagranie zaimplementowane w zamówiony towar może różnić się nieznacznie od nagrania odtwarzanego za pomocą innych urządzeń (np. komputera), albowiem jakość nagrania zależy od rodzaju sprzętu nagrywającego i odtwarzającego.
 17. Każde zamówienie realizowane jest bezzwłocznie, jednakże maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni w przypadku zamówienia Towaru i 30 dni w przypadku zamówienia Towaru spersonalizowanego, liczonych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w www.feel-bear.pl/sklep/ podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w sposób tradycyjny,- przedpłata – płatność kartą kredytową lub elektronicznym przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
 4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 5. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 6. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 7. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub kuriera wskazanego przez Klienta, zgodnie z ich obowiązującym cennikiem.
 8. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.
 9. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni roboczych zostanie anulowane.
 10. Karta Dużej Rodziny – Feelbear Sp. z o.o. jest Partnerem programu Karty Dużej Rodziny. Właścicielom KDR przysługuje 5% zniżki na cały asortyment oferowany w sklepie internetowym, zniżka online dostępna jest na stronie https://feel-bear.pl/ po wpisaniu kodu KDR5 w koszyku i w uwagach do zamówienia wpisaniu nr karty KDR. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i upustami Partnera Karty Dużej Rodziny.

6. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy oraz o koszcie dostawy poprzez formularz zamówienia.
 2. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata za Towar i koszty przesyłki, w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy lub zapłaty za pośrednictwem  systemu płatności elektronicznych – za chwilę zapłaty uważa się moment zaksięgowania ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku płatności za pośrednictwem karty kredytowej –  za chwilę zapłaty uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia autoryzacji płatności ceny za zakupiony Towar.
 4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:- za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta;- za pośrednictwem firmy kurierskiej do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
 5. Każda przesyłka jest ubezpieczona na koszt Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej pocztą lub e-mailem m.in. na udostępnionym przez Sprzedawcę formularzu zwrotu konsumenta stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz oświadczenia
 2. Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:4.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;4.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Towar spersonalizowany).
 5. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, za wyjątkiem zmian wynikających, z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
 7. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 9. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia właściwości, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uznawana za niezawartą.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ TOWARU- REKLAMACJE

 1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnie z zawartą umową, bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku dostarczenia rzeczy wadliwych Klientowi przysługują uprawnienia z rękojmi i gwarancji.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na Towar na okres 2 lat.
 4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad rzeczy wynikających z jej niewłaściwego wykonania (tkwiących w sprzedanej rzeczy) Sprzedawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt naprawę Towaru, a jeżeli nie jest to możliwe to zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad.
 5. Klient poza uprawieniami wynikającymi z gwarancji może korzystać z uprawnień wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady, według swojego wyboru.
 6. Klient składając reklamacje oświadcza, według swojego wyboru czy korzystać będzie z uprawnień z gwarancji czy z rękojmi.
 7. Reklamacje Klient składa w ciągu 14 dni od dnia ujawnienia wady, w sytuacji wyboru roszczenia z tytułu gwarancji, a terminie 2 lat w sytuacji wyboru roszczenia z tytułu rękojmi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia reklamacyjnego przed  upływem tego terminu w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na adres Sprzedawcy.
 8. W treści reklamacji Klient opisuje charakter wady Towaru wraz ze wskazaniem daty jej wystąpienia, wskazuje numer zamówienia i dane Klienta.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni poinformuje Klienta w tej samej formie, w której Klient złożył reklamacje o sposobie jej załatwienia.
 10. Klient zobowiązuje się odesłać Sprzedawcy Towar zawierający wady na adres Sprzedawcy i na jego koszt.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca Towar naprawi lub wymieni na wolny od wad w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczy na swój koszt na adres Klienta wskazany w zamówieniu, lub w oświadczeniu reklamacyjnym.

9. PRAWA AUTORSKIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – TREŚCI I OPINIE ORAZ OPISY PRODUKTÓW

 1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.
 2. Klient oświadcza, że:2.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści umieszczanych w Sklepie, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.2.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy www.feel-bear.pl/sklep/; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.2.3. Klient, umieszczając w Sklepie www.feel-bear.pl/sklep/ Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją www.feel-bear.pl/sklep/ lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.2.4. Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich, a także treści obraźliwych oraz niezgodnych z przepisami prawa.

  3. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny www.feel-bear.pl/sklep/.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu www.feel-bear.pl/sklep/, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w www.feel-bear.pl/sklep/ zostanie usunięte.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, sporów związanych z Regulaminem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według wyboru Konsumenta.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w interesie Klientów stworzył kodeks dobrych praktyk, które zobowiązuje się przestrzegać. Sprzedawca deklaruje, że działa zgodnie z przepisami prawa, adres do korespondencji i adres mailowy jest aktualny, a w razie ich zmiany niezwłocznie informacja o tym pojawi się na stronie internetowej Sprzedawcy w miejscu najbardziej dogodnym dla jej dostrzeżenia przez Klienta; w przypadku gdy jakikolwiek zapis Regulaminu okaże się niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający stosował będzie przepisy prawa w miejsce Regulaminu; Sprzedawca przestrzegał będzie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Klientów; procedura reklamacyjna przeprowadzana będzie bez zbędnej zwłoki a Klient informowany będzie rzetelnie o jej przebiegu; Sprzedawca nie będzie obciążał Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z zawarciem i wykonaniem umów; pracownicy Sprzedawcy przeszkoleni zostaną w zakresie zobowiązań wynikających z ww. zasad.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2019.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące zamówienia produktu możesz skontaktować się z nami pisząc wiadomośc na adres e-mail: kontakt@feel-bear.pl

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas na Instagramie @feelbears